NATUURLIJK PRIVACY

NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei en AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)

Ik neem
uw privacy zeer serieus. Zowel bij de behandelingen en activiteiten, alle contacten die we hebben, als ook administratief.
Wettelijk was ik hier al toe verplicht volgens de WGBO, maar nu ook middels de AVG = Europese wetgeving (GDPR) m.i.v. 25-05-2018.
Ik werk hier uiteraard aan mee. Ik wil met uw persoonlijke gegevens omgaan zoals ik zelf zou willen dat anderen met mijn gegevens omgaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling mogelijk noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, indien nodig heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en/of medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA
Op de nota die u ontvangt staan onderstaande gegevens
- uw naam, adres en woonplaats en emailadres (als dat van toepassing is)
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘energetische behandeling’
- de kosten van een consult/workshop/reis

   
 
"Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl"

AANVULLENDE INFORMATIE:
Een kort overzicht hoe we dit toepassen.
 
- Contactgegevens en hoe verkregen:
Via eerdere inschrijving op de nieuwsbrief, voor behandelingen, via deelname aan workshops of andere activiteiten door mij of indertijd door ons, georganiseerd. Ik gebruik geen persoonlijke gegevens door anderen aangeleverd, mits dit met uitdrukkelijke toestemming door u is gedaan (bijvoorbeeld medische gegevens andere behandelaars).
 
- Welke gegevens:
Naam, adres, woonplaats en mailgegevens, de voor behandelingen noodzakelijke persoonlijke en bijzondere gegevens, waaronder medische en/of familiegegevens. Bij bancaire betalingen verkrijgen we een bankrekeningnummer.
 
- Waarvoor gebruiken:
De gegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze gevraagd zijn. Ofwel voor het verzenden van de nieuwsbrief, ofwel voor communicatie rondom de behandeling of correspondentie over de verschillende activiteiten door mij georganiseerd.
 
- Vragenformulier:
Voor een aantal specifieke activiteiten of een behandeling vragen we aanvullende gegevens middels een vragenformulier.
 
- Behandelovereenkomst:
Voor een behandeling ben ik verplicht een behandelovereenkomst op te stellen, deze te laten ondertekenen door u (of igv een minderjarige, door een ouder) en te bewaren in een cliëntendossier.

- Mail
Ik streef er naar om het benoemen van persoonlijke gegevens in mails zoveel mogelijk te vermijden. Een vragenformulier en/of behandelovereenkomst wordt zoveel mogelijk ter plekke ingevuld.
Onze mail is beveiligd door de provider en wordt regelmatig opgeschoond. Oudere mails worden op een aparte en beveiligde harde schijf bewaard indien noodzakelijk.

- Opslag gegevens
Persoonlijke gegevens, zowel algemene als ook bijzondere:
Worden fysiek in een afsluitbaar cliëntendossier bewaard in een afsluitbare ruimte in de praktijk. Worden digitaal zoveel mogelijk op een aparte en beveiligde losse harde schijf bewaard.

- Derden
Wie kunnen uw gegevens onder ogen krijgen?
Naast de beide behandelaars in de maatschap, kunnen incidenteel onze administratief medewerker en onze boekhouder (een gedeelte) van de persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben allen een ‘Verwerkersovereenkomst’ getekend. Verder zijn uw naam en mailgegevens bekend bij de mailprovider en de provider van ons nieuwsbriefsysteem. Beide voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Uw naam en bankgegevens zijn bekend bij onze bank. Ook zij voldoen aan de richtlijnen van de AVG.
Wij verstrekken geen gegevens van u aan derden, anders dan hierboven genoemd.

Verdere maatregelen en verplichtingen,
- Informeren:
Ik informeer u middels de nieuwsbrief, middels de ‘Privacyverklaring’ op onze website, middels de toelichting op deze privacyverklaring en middels de te ondertekenen behandelovereenkomst of vragenlijst.
In geval van een datalek (mogelijkheid dat uw persoonlijke gegevens ongevraagd bij anderen terecht komen) informeer ik u hierover. Ook meld ik dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 
- Bijhouden:
Ik houd een cliëntendossier bij (met o.a. de behandeling, voortgang en eventueel gemaakte afspraken rondom de behandeling).
Ik houd een register bij voor de AP (met daarin alle maatregelen die ik neem in het kader van de AVG)
 
- Uw rechten:
U hebt recht om te weten welke persoonlijke gegevens ik van u bewaar, hoe ik daar aan gekomen ben, waarvoor ze gebruikt worden, en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Verder hebt u recht op inzage, recht op herziening en recht op verwijdering van uw gegevens. U kunt dit ten alle tijden bij mij opvragen of aanvragen. Ik respecteer dit zonder toelichting en handel dit binnen twee weken met u af.
 
- Beveiliging:
ik beveilig zowel de fysieke opslag van de dossiers als ook de elektronische (online) opslag van de gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Verder ben ik mij er van bewust dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan moet worden. In al mijn handelen zal dit meespelen.
 
- Datalekken doorgeven:
Ik meld een (mogelijk) datalek direct aan de AP. Uiteraard wordt u ook op de hoogte gesteld van een eventuele datalek waarbij (mogelijk) uw gegevens betrokken zijn.

- Klachten:
Voor klachten over hoe ik met uw privacy omgaan, ben ik uiteraard graag de eerste die het hoort. Verder kunt u terecht bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
Contactgegevens AP: zie HIER
 
- Voortschrijdend inzicht
De wetgeving is nieuw. Ik doe mijn best om aan alle regelgeving te voldoen. Dit betekent ook dat ik aanpassingen zal doen waar dit nodig is.